ปาริชาต แอนเดรส

– ครูแอปเปิ้ล –

ปาริชาต แอนเดรส (ครูแอปเปิ้ล) เป็นเจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนอนันดาโยคะพาราไดซ์ จังหวัดเชียงใหม่  เป็นครูโยคะที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านโยคะ เกิดในครอบครัวไทย เติบโตมากับการเลี้ยงดูแบบวิถีชีวิตชาวพุทธ สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบโยคะ รำไทย และการฝึกปฏิบัติสมาธิตั้งแต่เด็ก จึงได้ผสมผสานแนวคิด วิถีชีวิตแบบชาวพุทธ และปรัชญาชีวิตแบบโยคะมาใช้ในการฝึกปฏิบัติโยคะของตัวเอง รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆให้แก่ผู้เรียน

ครูแอปเปิ้ลได้ผสมผสานความรู้วิชากายวิภาคศาสตร์ (ปริญญาโท จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ) และความรู้วิชาสมาธิและระบบพลังงานในร่างกายมนุษย์ (ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย) และนำความรู้ต่าง ๆเหล่านั้นมาประยุกต์สอนกับวิชาโยคะได้อย่างกลมกลืน

ปี พ.ศ. 2554 – 2559 ครูแอปเปิ้ล ได้เริ่มศึกษาหัตถะโยคะ (หฐโยคะ) กับมาสเตอร์มารุติ จากัส จากัสเทพ (Master Maruti Jagat Jagatap) และได้เข้าร่วมเวิร์กชอปโยคะกับครูทีมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ครูแอปเปิ้ลได้ศึกษาโยคะระดับ RYT 500 และ E-RYT 200 จากองค์กรโยคะสากล แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Yoga Alliance, USA)

ครูแอปเปิ้ลเคยมีประสบการณ์ร่วมงานกับครูโยคะที่มีชื่อเสียง โดยเป็นครูสอนร่วมกับมาสเตอร์อนูป คุปตะ แห่งโรงเรียนอนันดาโยคะชาลา เมืองฤาษีเกศ ประเทศอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562

โรงเรียนอนันดาโยคะ พาราไดซ์ โดยครูแอปเปิ้ล ได้ร่วมภาคีกับ โรงเรียนทัตวา โยคะ ชาลา โรงเรียนอันดับ 1 ในเมืองฤาษีเกศ ประเทศอินเดีย บริหารโดยโยคีคามาล ซิงค์ ครูโยคะที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ด้านอัษฎางคโยคะ (แอชทังก้า) และ จัดว่าเป็น 1 ใน 100 ของครูโยคะที่เป็นแรงบันดาลใจในอินเดีย

ครูแอปเปิ้ลเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญและมีบุคลิกที่มีความร่าเริง เป็นกันเอง จึงทำให้คลาสโยคะที่เธอสอนมีความสนุกและได้สาระความรู้อย่างแท้จริง

 

ครูรับเชิญ

โยคีคามาล ซิงค์

(Yogi Kamal Singh)

โยคีคามาล ซิงค์ เป็นครูโยคะที่ได้รับการรับรองจากองค์กรโยคะสากล (Yoga Alliance) ในระดับ E-RYT 500. โยคีคามาลเกิดและเติบโตจากเมืองฤาษีเกศ ประเทศอินเดีย เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ‘เมืองหลวงแห่งโยคะโลก’ โยคีคามาลได้ใช้เวลา 5 ปีในการศึกษาและเดินทางไปทั่วประเทศอินเดีย เพื่อเรียนรู้กับครูที่เป็นปรมาจารย์ด้านโยคะ และได้ฝึกและปฏิบัติตามวิถีโยคะอันเคร่งครัด

โยคีคามาลเป็นครูโยคะที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล มีชื่อเสียงในด้านการสอนทางด้านอัษฎางคโยคะ (แอชทังก้า) ว่าคลาสที่สอนเปี่ยมล้มด้วยพลังและความเร้าใจ โดยสอนที่โรงเรียนของตนเองคือ โรงเรียนทัตวา โยคะชาลา เมืองฤาษีเกศ ประเทศอินเดีย

คลาสสอนของโยคีคามาลเป็นคลาสที่เปี่ยมไปด้วยพลังการจัดสรีระของผู้เรียน โดยทำให้ผู้เรียนปลอดภัยและเข้าลึกในอาสนะนั้น ๆ ผู้คนเดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนกับโยคีคามาล ส่วนใหญ่ผู้ที่มาอยู่และฝึกกับโยคีคามาลเป็นแรมเดือนหรือมากกว่านั้น เมื่อผู้เรียนกลับบ้านจะพบว่าร่างกายเปลี่ยนแปลง มีกระดูกสันหลังที่ตรงขึ้น จิตใจสงบเยือกเย็นขึ้น นอกจากนี้โยคีคามาลยังเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อจัดอบรมคอร์สครูโยคะและเวิร์กชอป ในระหว่างวันหยุดของอินเดีย

อามาน คุปตะ

(Aman Gupta)

อามาน คุปตะ (Aman Gupta) เป็นครูโยคะที่มีความชำนาญและประสบการณ์ จากเมืองฤาษีเกศ ประเทศอินเดีย เริ่มฝึกโยคะและเติบโตมากับวิถีชีวิตแบบโยคีตั้งแต่เด็ก จบการศึกษาปริญญาโทวิทยศาสตร์ สาขาโยคะ จาก มหาวิทยาลัยอุตตรขัณฑ์ สันสกฤต ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรโยคะและแพทย์ทางเลือกจากมหาวิทยาลัยเดฟ สันสกฤติ และประกาศนียบัตรรับรองจากองค์กรโยคะสากล แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Yoga Alliance, USA) เคยได้ร่วมงานโยคะระดับนานาชาติคือ งานโยคะสากลนานาชาติที่เมืองฤาษีเกศ ประเทศอินเดีย โยคะที่สอนคือ หัตถะโยคะ (หฐโยคะ) อัษฎางคโยคะ (แอชทังก้า) แอ็คโครโยคะ (Acro yoga) และโยคะบำบัด

ซาชิน ชูฮาน

(Sachin Chauhan)

ซาชิน ชูฮาน เป็นโยคีและครูโยคะที่มีความรู้และประสบการณ์ จากเมืองฤาษีเกศ ประเทศอินเดีย มีความถนัดและรับใบประกาศนียบัตรการศึกษาด้านโยคะ 3 สาขาคือ หัตถะโยคะ (หฐโยคะ) อัษฎางคโยคะ (แอชทังก้า) และไอเยนการ์โยคะ

ซาชิน จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านศิลปะศาสตร์ นอกจากนี้ทางด้านโยคะ ได้จบหลักสูตรหัตถะโยคะ (หฐโยคะ) จากมหาวิทยาลัย ศรี ใจราม สันสกฤต และ โยคะ เวช นิคิธัน สวังกาอาศรัม แห่งเมืองฤาษีเกศ นอกจากนี้ยังจบ ไอเยนการ์โยคะ และศิวนันทะโยคะ แห่งเมืองฤาษีเกศ

ซาชิน มีการสอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย  โยคะที่สอนคือ หัตถะโยคะ (หฐโยคะ) วินยาสะโยคะ โยคะสำหรับป้องกันความเครียด โยคะแบบเน้นการจัดระเบียบร่างกาย โยคะสำหรับหญิงมีประจำเดือน

ครูหนุ่ม

(วรพงค์ ดีศิริ)

ครูหนุ่มจบการศึกษาจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) หลังจากนั้นได้ทำงานในวงการยาและสุขภาพนานกว่า 10 ปี ก่อนที่จะเริ่มฝึกโยคะอย่างจริงจัง และจบการศึกษาในหลักสูตรครูโยคะ จากโรงเรียนบางกอกโยคะ จากนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมด้านไอเยนการ์โยคะ ณ เมือง ฤาษีเกศ ประเทศอินเดีย รวมถึงโยคะแขนงต่าง ๆอีกมากมายจากครูผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน นอกจากนี้ยังได้สนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในศาสตร์ต่าง ๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งโภชนาการ อายุรเวทและแพทย์แผนไทย กายวิภาคศาสตร์ ( Anatomy ) และสรีระวิทยา ( Physiology )  เพื่อนำความรู้ทั้งหมดนำมาถ่ายทอดผสมผสานกับการฝึกโยคะที่เน้นการรักษาร่างกายและจิตใจให้สมดุล เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้กลับเข้าสู่ตัวตนจากภายใน

ปัจจุบันเป็นเจ้าของและสอนประจำที่สตูดิโอ Yoga Home by Kru Noom และเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อสอนและบรรยายให้ความรู้ในด้านกายวิภาคศาสตร์สำหรับโยคะในหลักสูตรครูโยคะต่าง ๆ , เวิร์กชอปโยคะตามสตูดิโอต่าง ๆทั่วประเทศ รวมถึงเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายให้ความรู้ด้านโยคะและการดูแลสุขภาพในโรงพยาบาล องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

การสอนโยคะแต่ละครั้งของครูหนุ่ม จะเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางโยคะผ่านมุมมองของกายวิภาคศาสตร์ที่กลมกลืน เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ได้จริงกับการฝึกโยคะทุกรูปแบบ ช่วยให้การเรียนโยคะแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนและลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งในด้านของความปลอดภัยในการใช้ร่างกาย รวมไปถึงการจัดระเบียบของท่าให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกับแต่ละบุคคล

Back To Top