พันธกิจ

  1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านโยคะให้กับครูโยคะ ผู้สนใจโยคะ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านองค์รวมของโยคะ และสามารถเป็นผู้นำชุมชนโยคะในระดับสาก]
  2. พัฒนาครูโยคะมืออาชีพในระดับมาตรฐานสากล สามารถทำงานได้ทั่วโลก
  3. สนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านโยคะ และสนับสนุนเครือข่ายองค์กรโยคะในระดับสากล
Back To Top