ข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. ค่าธรรมเนียมรวมที่พัก (ห้องพักรวม) อาหารมังสวิรัติ 2 มื้อ (มื้อสาย และมื้อเย็น) อาหารว่าง 2 ครั้งต่อวัน และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ หนังสือ กาล้างจมูก สมุด ปากกา และเสื้อยืด
  2. ค่าธรรมเนียมไม่รวมค่าเดินทาง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าบริการรับส่งสนามบิน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกโดยจัดรถบริการ รับ-ส่ง สนามบินโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ประมาณ 400 บาท)
  3. ค่าธรรมเนียมไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกประเภท
  4. ผู้เรียนควรนำเสื่อโยคะ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนู ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม และของใช้ส่วนตัวมาเอง
  5. วันที่มาถึงและวันกลับ

          กิจกรรมวันมาถึง: ผู้เรียนควรมาก่อนเวลา 14.00 น. เริ่มพิธีเปิดการอบรมและการปฐมนิเทศเวลา 15.00 น.

จากนั้นมีการฝึกโยคะ ปิด ท้ายวันแรกด้วยบุฟเฟ่ต์อาหารเย็นแบบมังสวิรัติ

          กิจกรรมวันกลับ มีพิธีปิดการอบรม และพิธีมอบประกาศนียบัตร เวลา 14.00 น.

ค่าธรรมเนียมรวมที่พัก ก่อนและหลังการอบรม 1 วัน เพื่อสะดวกแก่ผู้เรียนในการเดินทาง

แต่ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมจะไม่รวมค่าบริการอาหารก่อนเวลาการอบรม หรือหลังสิ้นสุดเวลาการอบรมไปแล้ว

6. ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะพักอาศัยบริเวณนอกพื้นที่ของโรงเรียน ต้องแจ้งกับผู้อำนวยการโรงเรียน และรับผิดชอบต่อเวลาในเข้าเรียนที่กำหนด ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเหมาจ่าย จะไม่สามารถหักลดแยกในส่วนของธรรมเนียมที่พักหรือค่าอาหาร

7. ผู้เรียนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง ควรเตรียมยาจำเป็นพื้นฐานและยาประจำตัวมาเอง หากจำเป็นโรงเรียนมีการดูแลทางการแพทย์ที่จำกัด และให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

8. โรงเรียนอนันดาโยคะพาราไดซ์ จะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ การบาดเจ็บหรือการโจรกรรมใด ๆ ในระหว่างการฝึกอบร,

9. โรงเรียนอนันดาโยคะพาราไดซ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รูปภาพ / วิดีโอที่ถ่ายในระหว่างการอบรมและกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์

10. คู่มือการฝึกอบรมครูโยคะของโรงเรียนอนันดาพาราไดซ์โยคะ มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย

11. ใบประกาศนียบัตรรับจะมอบให้ผู้เรียน หลังจากผ่านการสอบ และเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างน้อย 200 ชั่วโมง

12. โรงเรียนอนันดาโยคะพาราไดซ์ จะไม่รับผิดชอบหากสภาพแวดล้อมของโรงเรียน หรือหลักสูตรไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักเรียน โรงเรียนรับประกันเฉพาะสิ่งที่กล่าวถึงในเว็บไซต์

13. หากผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและสุขภาพของตนเอง โปรดตรวจสอบกับทางโรงเรียนก่อนที่จะส่งใบสมัคร โดยส่งคำถามข้อสงสัยมาที่อีเมล์ของโรงเรียน หากทางโรงเรียนได้รับใบสมัครของแล้ว คุณเราถือว่าคุณมีร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมและมั่นคงและไม่ตั้งครรภ์

14. โรงเรียนอนันดาโยคะพาราไดซ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ข้อตกลงและเงื่อนไขหากจำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร หรือครูผู้สอน จะแจ้งให้ผู้เรียนทราบในเว็บไซต์ของโรงเรียนคือ anandayogaparadise.com หรือช่องทางการติดต่อส่วนบุคคลโดยการโทรศัพท์ ข้อความหรืออีเมล์

Back To Top