กฎระเบียบของโรงเรียน

  1. โรงเรียนอนันดาโยคะพาราไดซ์ มุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกที่ดี ภารกิจของเราคือการสร้างสันติภาพโดยทำตามเส้นทาง อริยมรรคมีองค์แปด ซึ่งเป็นเส้นทางของการปฏิบัติทางพุทธศาสนา อันประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ 8 ข้อ คือ สัมมาทิฐิ (คิดชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ) สัมมาวาจา (วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (ปฏิบัติชอบ) สัมมาอาชีวะ (หาเลี้ยงชีพชอบ) สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) สัมมาสติ (สติชอบ) สัมมาสมาธิ (สมาธิชอบ) เป็นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) อันเป็นทางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์จากสังสารวัฏ
  2. ผู้เรียนควรให้เกียรติและเคารพสถานที่ในฐานะของโรงเรียน และเสริมสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมในการฝึกปฏิบัติตนทางด้านจิตวิญญาณ และตระหนักว่าโรงเรียนไม่ใช่แหล่งสังสรรค์ สโมสรหรือรีสอร์ททั่วไป
  3. ผู้เรียนควรให้ความเคารพและเสริมสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกัน ปราศจากการล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรงต่อบุคคลรอบข้าง
  4. ผู้เรียนควรให้ความเคารพต่อบุคคลรอบข้างโดยการใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่สร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันโดยการนินทาในแง่ลบ หรือการแพร่กระจายข่าวลือ ซึ่งการกระทำดังกล่างอาจมีผลในการเชิญให้ออกจากการอบรม
  5. ไม่อนุญาตให้ใช้ยาสูบ แอลกอฮอล์ สารเสพติด ยาที่นอกเหนือจากใบสั่งแพทย์ขณะอยู่ที่โรงเรียน
  6. ผู้เรียนได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่โรงเรียนในวันหยุดประจำสัปดาห์
  7. ระหว่างการอบรมไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพวิดีโอ บันทึกเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการหลักสูตร

 

Back To Top