การยกเลิก

  1. ในกรณีที่ผู้เรียนยกเลิกการลงทะเบียน ค่ามัดจำและค่าลงทะเบียนเรียน จะไม่สามารถคืนหรือโอนให้กับผู้เรียนคนอื่น แต่ผู้เรียนสามารถเลื่อนการเรียนไปในคอร์สต่อไปได้ โดยสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง
  2. ในกรณีการยกเลิกคอร์ส หรือเลื่อนคอร์สการอบรมซึ่งกระทำโดยโรงเรียนอนันดาโยคะพาราไดซ์ ผู้เรียนสามารถเลื่อนการเรียนไปคอร์สถัดไป หรือรับเงินคืน โดยโรงเรียนจะรับผิดชอบคืนเงินที่ได้รับมาเต็มจำนวน แต่ทั้งนี้จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Back To Top